هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...
کد بزنیم
اگه هنوز کدگیکی نشدی، بیا تو هم بازی