هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...
منم بازی
مرا مطلع کن (می خوای بدونی اینجا چه خبره؟)
می پذیرم (اگه می خوای عضو شی باید با شرایط ما موافقت کنی یعنی با خط مشی و شرایط استفاده)