هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

ایجاد فایل پشتیبان از دیتابیس با استفاده از اسکریپت

Creating MS SQL backup file using script

اگر این کوئری رو در یک فایل با پسوند sql ذخیره کنید ، بعدش می تونید با استفاده از cmd بصورت زیر اجراش کنید :
sqlcmd -i D:\backup_Test_script.sql

البته نا گفته نماند که کوئری فوق بک آپ فول میگیره و میشه دستوری که در بالا ذکر کردم رو در یک batch file برای استفاده های آتی هم ذخیره کرد.
 خروجی یک فایل شبیه فایل زیر میشه :

Test_2019-03-28_02-55-45.bak
Declare @D as varchar(12); 
Declare @T as varchar(12); 
Declare @Cur as varchar(30);
Declare @path as varchar(500);
SET @D = convert(Date,getdate(),110);
SET @T = replace(substring(convert(varchar(12),getdate(),114),1,LEN(convert(varchar(12),getdate(),114))-4 ),':','-');
SET @Cur =  (select @D +'_'+ @T );
set @path = 'D:\DB_back\Test_'+ @Cur +'.bak';
BACKUP DATABASE [Test] TO DISK = @path  WITH NOFORMAT, NOINIT,  NAME = N'Test-Full Database Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD,  STATS = 10
GO

نکته

من اسم دیتابیس رو Test گذاشتم که شما هرجا در کوئری دیدید ، باید با نام دیتابیس خودتون عوضش کنید
نویسنده : محمد محمودی
دوشنبه 9 تير 1399
+ 10 -

ایده ها، نظرات و سوالات دوستان ما

TripleM
دوشنبه 9 تير 1399
جای @path هم مسیر معتبری روی سیستمتون بدید.
+ 00 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم