هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

بدست آوردن تعریف متد (Signature) در #C

با استفاده از این کلاس میتونید امضاء متدها رو به صورت رشته در سی شارپ دریافت کنید. این به من خیلی کمک کرد وقتی داشتم یه پلاگین برا مستند سازی کدها برای ویژوال استودیو مینوشتم. کلاس رو هم گذاشتم واسه دانلود (لینکش بعد از کد هم هست).
 
نحوه فراخوانیش هم آخر کد کامنت شده ؛)
namespace CodeGeek
{
  using System;
  using System.Linq;
  using System.Reflection;
  using System.Runtime.CompilerServices;
  using System.Text;

  public static class MethodInfoExtensions
  {
    /// <summary>
    ///   Return the method signature as a string.
    /// </summary>
    /// <param name="property">
    ///   The property to act on.
    /// </param>
    /// <returns>
    ///   Method signature.
    /// </returns>
    public static string GetSignature(this PropertyInfo property)
    {
      var getter = property.GetGetMethod();
      var setter = property.GetSetMethod();

      var sigBuilder = new StringBuilder();
      var primaryDef = LeastRestrictiveVisibility(getter, setter);

      BuildReturnSignature(sigBuilder, primaryDef);
      sigBuilder.Append(" { ");
      if (getter != null)
      {
        if (primaryDef != getter)
        {
          sigBuilder.Append(Visibility(getter) + " ");
        }
        sigBuilder.Append("get; ");
      }
      if (setter != null)
      {
        if (primaryDef != setter)
        {
          sigBuilder.Append(Visibility(setter) + " ");
        }
        sigBuilder.Append("set; ");
      }
      sigBuilder.Append("}");
      return sigBuilder.ToString();
    }

    /// <summary>
    ///   Return the method signature as a string.
    /// </summary>
    /// <param name="method">
    ///   The Method.
    /// </param>
    /// <param name="callable">
    ///   Return as an callable string(public void a(string b) would return a(b))
    /// </param>
    /// <returns>
    ///   Method signature.
    /// </returns>
    public static string GetSignature(
      this MethodInfo method,
      bool callable = false)
    {
      var sigBuilder = new StringBuilder();

      BuildReturnSignature(sigBuilder, method, callable);

      sigBuilder.Append("(");
      var firstParam = true;
      var secondParam = false;

      var parameters = method.GetParameters();

      foreach (var param in parameters)
      {
        if (firstParam)
        {
          firstParam = false;
          if (method.IsDefined(typeof(ExtensionAttribute), false))
          {
            if (callable)
            {
              secondParam = true;
              continue;
            }
            sigBuilder.Append("this ");
          }
        }
        else if (secondParam)
        {
          secondParam = false;
        }
        else
        {
          sigBuilder.Append(", ");
        }
        if (param.IsOut)
        {
          sigBuilder.Append("out ");
        }
        else if (param.ParameterType.IsByRef)
        {
          sigBuilder.Append("ref ");
        }

        if (IsParamArray(param))
        {
          sigBuilder.Append("params ");
        }

        if (!callable)
        {
          sigBuilder.Append(TypeName(param.ParameterType));
          sigBuilder.Append(' ');
        }

        sigBuilder.Append(param.Name);

        if (param.IsOptional)
        {
          sigBuilder.Append(" = " + (param.DefaultValue ?? "null"));
        }
      }
      sigBuilder.Append(")");

      // generic constraints

      foreach (var arg in method.GetGenericArguments())
      {
        var constraints = arg.GetGenericParameterConstraints().Select(TypeName).ToList();

        var attrs = arg.GenericParameterAttributes;

        if (attrs.HasFlag(GenericParameterAttributes.ReferenceTypeConstraint))
        {
          constraints.Add("class");
        }
        if (attrs.HasFlag(GenericParameterAttributes.NotNullableValueTypeConstraint))
        {
          constraints.Add("struct");
        }
        if (attrs.HasFlag(GenericParameterAttributes.DefaultConstructorConstraint))
        {
          constraints.Add("new()");
        }
        if (constraints.Count > 0)
        {
          sigBuilder.Append(" where " + TypeName(arg) + ": " + String.Join(", ", constraints));
        }
      }

      return sigBuilder.ToString();
    }

    /// <summary>
    ///   Get full type name with full namespace names.
    /// </summary>
    /// <param name="type">
    ///   Type. May be generic or nullable.
    /// </param>
    /// <returns>
    ///   Full type name, fully qualified namespaces.
    /// </returns>
    public static string TypeName(Type type)
    {
      var nullableType = Nullable.GetUnderlyingType(type);
      if (nullableType != null)
      {
        return TypeName(nullableType) + "?";
      }

      if (!type.IsGenericType)
      {
        if (type.IsArray)
        {
          return TypeName(type.GetElementType()) + "[]";
        }

        //if (type.Si
        switch (type.Name)
        {
          case "String":
            return "string";
          case "Int16":
            return "short";
          case "UInt16":
            return "ushort";
          case "Int32":
            return "int";
          case "UInt32":
            return "uint";
          case "Int64":
            return "long";
          case "UInt64":
            return "ulong";
          case "Decimal":
            return "decimal";
          case "Double":
            return "double";
          case "Object":
            return "object";
          case "Void":
            return "void";

          default:
          {
            return string.IsNullOrWhiteSpace(type.FullName) ? type.Name : type.FullName;
          }
        }
      }

      var sb = new StringBuilder(type.Name.Substring(0, type.Name.IndexOf('`')));

      sb.Append('<');
      var first = true;
      foreach (var t in type.GetGenericArguments())
      {
        if (!first)
        {
          sb.Append(',');
        }
        sb.Append(TypeName(t));
        first = false;
      }
      sb.Append('>');
      return sb.ToString();
    }

    private static void BuildReturnSignature(
      StringBuilder sigBuilder,
      MethodInfo method,
      bool callable = false)
    {
      var firstParam = true;
      if (callable == false)
      {
        sigBuilder.Append(Visibility(method) + " ");

        if (method.IsStatic)
        {
          sigBuilder.Append("static ");
        }
        sigBuilder.Append(TypeName(method.ReturnType));
        sigBuilder.Append(' ');
      }
      sigBuilder.Append(method.Name);

      // Add method generics
      if (!method.IsGenericMethod)
      {
        return;
      }
      sigBuilder.Append("<");
      foreach (var g in method.GetGenericArguments())
      {
        if (firstParam)
        {
          firstParam = false;
        }
        else
        {
          sigBuilder.Append(", ");
        }
        sigBuilder.Append(TypeName(g));
      }
      sigBuilder.Append(">");
    }

    private static string Visibility(MethodInfo method)
    {
      if (method.IsPublic)
      {
        return "public";
      }
      if (method.IsPrivate)
      {
        return "private";
      }
      if (method.IsAssembly)
      {
        return "internal";
      }
      if (method.IsFamily)
      {
        return "protected";
      }
      throw new Exception("I wasn't able to parse the visibility of this method.");
    }

    private static MethodInfo LeastRestrictiveVisibility(
      MethodInfo member1,
      MethodInfo member2)
    {
      if (member1 != null && member2 == null)
      {
        return member1;
      }
      if (member2 != null && member1 == null)
      {
        return member2;
      }

      var vis1 = VisibilityValue(member1);
      var vis2 = VisibilityValue(member2);
      return vis1 < vis2 ? member1 : member2;
    }

    private static int VisibilityValue(MethodInfo method)
    {
      if (method.IsPublic)
      {
        return 1;
      }
      if (method.IsFamily)
      {
        return 2;
      }
      if (method.IsAssembly)
      {
        return 3;
      }
      if (method.IsPrivate)
      {
        return 4;
      }
      throw new Exception("I wasn't able to parse the visibility of this method.");
    }

    private static bool IsParamArray(ParameterInfo info)
    {
      return info.GetCustomAttribute(typeof(ParamArrayAttribute), true) != null;
    }
  }
}

// How to use the method?

/*
var signature = MethodInfoExtensions.GetSignature(typeof(MyTestClass).GetMethod("MyTestMethodInMyTestClass"));

where "MyTestClass" is your class name and "MyTestMethodInMyTestClass" is the method which is written
in the named class and is subject to obtain the signature as string.

*/

نکته

Obtaining Method Signature as a string
نویسنده : محمد ملک مکان
چهارشنبه 27 آبان 1394
+ 30 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم