هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

بدست آوردن قسمت های مختلف مسیر

فرض کنید میخوایم یه مسیر شکل این : C:\folder1\folder2\folder3 رو تبدیل کنیم به :
\:c
folder1
folder2
folder3
این متد کمک میکنه.
internal static List<string> Split(this DirectoryInfo path)
{
    if(path == null) throw new ArgumentNullException("path");
    var ret = new List<string>();
    if (path.Parent != null) ret.AddRange(Split(path.Parent));
    ret.Add(path.Name);
    return ret;
}
نویسنده : محمد ملک مکان
ﺳﻪشنبه 26 آبان 1394
+ 10 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم