هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

برگرداندن مقدار صفر برای ()sum، وقتی لیست خالیه

متدایی مثل ()Sum()، Min()، Max و... اگه لیست خالی باشه، خطا داریم، که میشه از متد ()DefaultIfEmpty،قبل از هر کدوم از این متدا استفاده کرد و از شر این خطاهای این مدلی خلاص شد :)
// get all is your list
return this.GetAll()
      .Where(x => x.IsActive)
      .select(x => x.Price)
      .DefaultIfEmpty()
      .Sum();
نویسنده : فاطمه حسین پور
آدینه 24 ارديبهشت 1395
+ 40 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم