هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

به راحتی فهرست درست کنید...

خب خیلی ساده، یه فهرست مثل کتاب ها درست کنین. :)

// html
<ul class="index">
   <li>
     <span>فصل اول</span>
     <span>1</span>
   </li>
   <li>
     <span>بخش اول</span>
     <span>2</span>
   </li>
   <li>
     <span>بخش سوم</span>
     <span>55</span>
    </li>
</ul>


// css
ul.index {
 max-width: 50em; // می تونین اصلا مشخص نکنین و یا تغییرش بدین
 padding: 0;
 overflow: hidden;
 list-style: none
}

ul.index li:before {
 float: right;
 width: 0;
 white-space: nowrap;
 content:
     ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
     ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
     ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
     ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "}
ul.index span:first-child {
 padding-left: 0.33em;
 background: white
}

ul.index span + span {
 float: left;
 padding-right: 0.33em;
 background: white;
 direction: ltr;
 text-align: left;
}
.index a{
 color: #333;
}
.index li:hover a,
.index li:active a,
.index li:focus a{
 color: #000;
}

// خروجی 
1................................فصل اول
2................................بخش اول
55.............................. بخش دوم
نویسنده : فاطمه حسین پور
پنجشنبه 8 تير 1396
+ 30 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم