هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

تبدیل فایل اکس ام ال به دیکشنری در سی شارپ - Convert XML to Dictionary with C#

همین جناب کد جیک که معرف حضور شریفتون هست... ما برای هر تکه کد یه سری تگ یا یه زبان برنامه نویسی مشخص کردیم که بعد بتونیم راحت جستجوش کنیم. دوست ما که رو این قسمت کار میکرد اینو زحمت کشیده بود گذاشته بود توی یک ثابت. من خواهش کردم که تبدیل بشه به یه فایل اکس ام ال (چون خودمو میشناسم و کلا با داده استاتیک ارتباط برقرار نمیکنم - یه جور سادیسمه اینم :دی ) اما ایشون گفت نمیشه فعلا این کارو نکنم؟ منم گفتم خوب باشه. تا اینکه عذاب وجدان باعث شد امشب تا از محل کار برگشتم این تیکه کد رو بنویسم و هم به پروژه اضافه کنم هم تقدیم کنم خدمت شما.
به همین راحتی به همین خوشمزگی!
مزیتش هم اینه که هر روز که ما یه زبان جدید یا تگ جدید اضافه کنیم نمیخواد پروژه کامپایل شه.
 
خود فایل هم گذاشتم تو مسیر App_Data و قالب فایل اکس ام ال هم کامنت شده انتهای کد.
// this snippet easily converts an XML file to dictionary
// in this example it is implemented as a static property
// just add it to your preferred class 

// obtaining App_Data folder where our XML file locted
public static string AppDataPath => AppDomain.CurrentDomain.GetData("DataDirectory").ToString();

public static Dictionary<String, String> ProgrammingLanguageDictionary
    {
      get
      {
        var xdoc = XDocument.Load(AppDataPath + "/ProgrammingLanguages.xml");
        return
          xdoc.Descendants("Language")
            .OrderBy(d => (string)d)
            .ToDictionary(d => (string)d.Attribute("code"), d => (string)d);
      }
    }

// XML file nodes proto
// <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
// <ProgrammingLanguages>
//     .
//     .
//     .
// <Language code="6">Cpp</Language>
// <Language code="7">C#</Language>
// <Language code="8">Css</Language>
// <Language code="9">F#</Language>
//     .
//     .
//     . 
// </ProgrammingLanguages>

نکته

Convert XML to Dictionary with C Sharp
نویسنده : محمد ملک مکان
شنبه 16 آبان 1394
+ 40 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم