هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

تبدیل لیست رشته ای به لیست عددی بدون استفاده از حلقه

یه راه حل ساده برای تبدیل خروجی لیست رشته ای به عددی استفاده از متد ConvertAll هست.
// int64 list
var valuePrices = new List<Int64>();

// string
var price = "175000+200000";

// convert string to string list by Split
var stringPrices = price.Split('+').ToList();

// stringPrices
// [0] : "175000"
// [1] : "200000"

// convert to int64 list by ConvertAll
valuePrices = stringPrices.ConvertAll(Convert.ToInt64);

// valuePrices
// [0] : 175000
// [1] : 200000
نویسنده : فاطمه حسین پور
شنبه 5 دی 1394
+ 30 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم