هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

تغییر پارامترهای صفحه (Query String) بدون بارگزاری مجدد.

مختصر و مفید. میتونید راحت با کوئری استرینگ ها بازی کنید!
function getURLParameter(name) {
    return decodeURIComponent((new RegExp('[?|&]' + name + '=' + '([^&;]+?)(&|#|;|$)').exec(location.search)||[,""])[1].replace(/\+/g, '%20'))||null;
  }

function changeUrlParam (param, value) {
    var currentURL = window.location.href+'&';
    var change = new RegExp('('+param+')=(.*)&', 'g');
    var newURL = currentURL.replace(change, '$1='+value+'&');

    if (getURLParameter(param) !== null){
      try {
        window.history.replaceState('', '', newURL.slice(0, - 1) );
      } catch (e) {
        console.log(e);
      }
    } else {
      var currURL = window.location.href;
      if (currURL.indexOf("?") !== -1){
        window.history.replaceState('', '', currentURL.slice(0, - 1) + '&' + param + '=' + value);
      } else {
        window.history.replaceState('', '', currentURL.slice(0, - 1) + '?' + param + '=' + value);
      }
    }
  }

// call example
changeUrlParam('myParameter', 'hello');

نکته

how to change URL Parameter without reloading page
نویسنده : محمد ملک مکان
دوشنبه 25 آبان 1394
+ 70 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم