هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

تنظیم ویرایشگر TinyMCE جهت پشتیبانی از HTML5

قبلا مطلبی در مورد این ویرایشگر محبوب گذاشته بودم. بعد از مدتی استفاده نیاز شد به کاربرم اجازه درج تگ های HTML5 رو هم بدم مثل چی؟ مثل figcaption یا تگ i. اما ام سی ای پشتیبانی نمیکرد بعد یکم دستکاری تنظیمات کانفیگ مورد نظرم رو پیدا کردم.
 
قسمت مهمی که مد نظر من بود و خواستم تو این مطلب بگم اینه:
'extended_valid_elements: 'figure[class],figcaption
 
این یعنی مثلا به کاربر اجازه بده تگ figcaption درج کنه. و این تگ فقط مجازه خصوصیت class داشته باشه.
این تکه :
'*[*]' : valid_elements
هم یعنی به همه تگ های غیر از اچ تی ام ال 5 اجازه درج با هر کلاسی بده.
 
<script type="text/javascript">

  tinymce.init({
    mode: 'exact',
    elements: 'value',
    selector: "textarea",
    plugins: [
      "advlist autolink link image lists charmap print preview hr anchor pagebreak spellchecker",
      "searchreplace wordcount visualblocks visualchars code insertdatetime media nonbreaking",
      "save table contextmenu directionality emoticons template paste textcolor"
    ],
    language: 'fa_IR',
    menubar: false,
    toolbar: 'insertfile undo redo | styleselect | fontsizeselect | forecolor backcolor | sizeselect | bold italic'
 +' | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | visualblocks visualchars'
 +' | anchor link image | preview media | hr charmap table | emoticons searchreplace wordcount code'
 + ' insertdatetime nonbreaking',
    content_css: "/content/custom_content.css",
    valid_elements: '*[*]',
    extended_valid_elements: 'figure[class],figcaption'
  });

</script>

نکته

TinyMCE does not support HTML5 tags by default
نویسنده : محمد ملک مکان
ﺳﻪشنبه 3 آذر 1394
+ 90 -

ایده ها، نظرات و سوالات دوستان ما

فاطی
چهارشنبه 7 تير 1396
یکی دیگه از تنظیم هایی که میشه انجام داد با این ادیتور، اینه که میشه مشخص کرد که تویه هر تگی، چه تگی می تونه قرار بگیره و چه تگی نمی تونه قرار بگیره.

مثلا، تو این ادیتور به طور پیش فرض، اگه تگ دیوی تویه تگ a باشه رو حذف می کنه، و یا اگه تگ th تویه تگ thead باشه رو حذف میکنه.
که میشه اینو با اضافه کردن این تنظیم حلش کرد. :)

valid_children: '+a[div],+thead[th]'

که با + می تونیم مشخص کنیم که تو هر تگی چه تگ هایی می تونه باشه.
و با - می تونیم مشخص کنیم که تو هر تگی چه تگ هایی نمی تونه باشه.
+ 40 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم