هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

رفع خطای اتصال به پستگرس با کاربر ادمین

How to solve FATAL: Peer authentication failed for user postgres

اگر وقتی میخواید به Postgresql با کاربر super وصل بشین خطایی شبیه به این میبینید:
Peer authentication failed for user “postgres”
فایل /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf رو بازش کنید و این خط رو پیدا کنید:
local   all             postgres                                peer
و peer رو تغییر بدید به md5 و سیو کنید.

فراموش نکنید سرویس رو ری استارت کنید:
sudo service postgresql restart
زنده باد.
 
// error: 
Peer authentication failed for user "postgres"

// open conf file
vim /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf

// change 
local  all       postgres                peer

// to
local  all       postgres                md5

// save
ESC / :wq

// restart the service
sudo service postgresql restart
نویسنده : محمد ملک مکان
شنبه 29 آذر 1399
+ 40 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم