هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

رمزگذاری و رمزگشایی کوئری استرینگ ها در دات نت

Encode and Decode Query Strings in .Net

 

قبلا برای رمزگذاری و رمزگشایی کوئری استرینگ ها در قالب جیکوئری، فایلی رو برای دانلود گذاشته بودیم،

الان این کد رو در قالب #C برای دات نت کارها هم قرار دادیم که به طور سرور ساید هم بتونین این کد رو استفاده کنید.

 

// encode url
public static string EncodeUrl(string url)
{
    return !string.IsNullOrEmpty(url) ? url
        .Replace("-", "-dash-")
        .Replace("$", "-dollar-")
        .Replace("&", "-ampersand-")
        .Replace("+", "-plus-")
        .Replace(",", "-comma-")
        .Replace("/", "-forward-slash-")
        .Replace("*", "-star-")
        .Replace(":", "-colon-")
        .Replace(";", "-semi-colon-")
        .Replace("=", "-equals-")
        .Replace("?", "-question-mark-")
        .Replace("@", "-at-symbol-")
        .Replace(".", "-dot-")
        .Replace("#", "-sharp-")
        .Replace("%", "-percent-")
        .Replace("|", "-pipe-")
        .Replace("<", "-less-than-")
        .Replace(">", "-greater-than-")
        .Replace("{", "-left-curly-brace-")
        .Replace("}", "-right-curly-brace-")
        .Replace("\\", "-back-slash-")
        .Replace("^", "-caret-")
        .Replace("~", "-tilde-")
        .Replace("[", "-left-square-bracket-")
        .Replace("]", "-right-square-bracket-")
        .Replace("'", "-grave-accent-")
        .Replace(" ", "-")
      : "";
}

// decode url
public static string DecodeUrl(string url)
{
    return !string.IsNullOrEmpty(url) ? url
        .Replace("-dollar-", "$")
        .Replace("-ampersand-", "&")
        .Replace("-plus-", "+")
        .Replace("-comma-", ",")
        .Replace("-forward-slash-", "/")
        .Replace("-star-", "*")
        .Replace("-colon-", ":")
        .Replace("-semi-colon-", ";")
        .Replace("-equals-", "=")
        .Replace("-question-mark-", "?")
        .Replace("-at-symbol-", "@")
        .Replace("-dot-", ".")
        .Replace("-sharp-", "#")
        .Replace("-percent-", "%")
        .Replace("-pipe-", "|")
        .Replace("-less-than-", "<")
        .Replace("-greater-than-", ">")
        .Replace("-left-curly-brace-", "{")
        .Replace("-right-curly-brace-", "}")
        .Replace("-back-slash-", "\\")
        .Replace("-caret-", "^")
        .Replace("-tilde-", "~")
        .Replace("-left-square-bracket-", "[")
        .Replace("-right-square-bracket-", "]")
        .Replace("-grave-accent-", "'")
        .Replace("-", " ")
        .Replace(" dash ", "-")
      : "";
}
نویسنده : فاطمه حسین پور
آدینه 24 دی 1395
+ 41 -

ایده ها، نظرات و سوالات دوستان ما

مهمون کدجیک
آدینه 24 دی 1395
ای یه روش الزما استاندارد نیست. اما مطمئنا راه امنی هست برای فرندلی یو آر ال ها در حالتی که غیر از حروف و اعداد و فاصله کاراکتر های دیگه ای هم دارن.
مرسی
+ 30 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم