هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

فهمیدن زمان فشرده شدن یک کلید

اینم یه تکه کد جالب از Chris Heilmann.
var resources = document.querySelector('#resources'),
  log = document.querySelector('#log'),
  time = 0;

document.addEventListener('keydown', keydown, false);
document.addEventListener('keyup', keyup, false);

function keydown(ev) {
 if (time === 0) { 
  time = ev.timeStamp; 
  log.classList.add('animate');
 }
}
function keyup(ev) {
 if (time !== 0) {
  log.innerHTML = ev.timeStamp - time;
  time = 0;
  log.classList.remove('animate');
 }
}

نکته

Calculating Keypress time
نویسنده : محمد ملک مکان
دوشنبه 25 آبان 1394
+ 10 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم