هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

نمایش پیام موفق بودن عملکرد برنامه در MVC

توی MVC، برای پیغام خطا میشه با ModelState.AddModelError در Controler و با (Html.ValidationSummary(true توی Razor نمایش داد.
حالا برای نمایش پیغام موفق بودن عملکرد برنامه، میشه از TempData استفاده کرد.
// controller
// in your action
this.TempData["SuccessMessage"] = "با موفقیت ثبت شد.";
return RedirectToAction("index", "user");

// view
// in your razor
@if (TempData["SuccessMessage"] != null)
{
     <div class="alert alert-success" role="alert">@TempData["SuccessMessage"]</div>
}
نویسنده : فاطمه حسین پور
دوشنبه 3 اسفند 1394
+ 20 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم