هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

cover کردن تگ img به اندازه تگ div با css

با object-fit می تونین تگ img را در تگ div به اصطلاح cover کنین.

// css
.image-holder {
  width: 100%;
  height: 100px;
  overflow: hidden;
}

.image-holder img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
  object-position: center;
}

// html
<div class="image-holder">
   <img src="your image path" alt=""/>
</div>
نویسنده : فاطمه حسین پور
چهارشنبه 7 تير 1396
+ 60 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم